Privacy beleid van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

Om u goed te kunnen helpen beschikken wij over veel informatie over u. Hier vind u hoe wij garanderen dat wij daar voorzichtig mee omgaan;

Om de patiënt goed van dienst te kunnen zijn, leggen medewerkers bepaalde persoonsgegevens vast. Naast naam, adres en verzekeringsgegevens gaat het ook om medische informatie. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandeling of anderszins.

Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Post & e Gooijer is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Post & e Gooijer. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden en Medisch Beroepsgeheim

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

 

 

Uitwisseling gegevens


Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (de HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Verwijsbrieven en andere zaken, die opgehaald kunnen worden bij de balie, kunnen in principe enkel door de patiënt zelf worden opgehaald. De assistente zal het item meegeven, nadat zekerheid is verkregen over de identiteit van de persoon aan de balie. Items worden slechts meegegeven aan anderen als dat van tevoren aan ons is kenbaar gemaakt en wie dan dat item komt ophalen. Voor minderjarigen onder de 12 jaar geldt dat de wettelijk vertegenwoordigers de items op kunnen halen.

De gegevens die de patiënt verstrekt mag te allen tijde ingezien worden, tenzij in strijd met het privacybelang van een ander. De patiënt kan de gegevens ook laten corrigeren, afschermen of laten vernietigen.

 

Minderjarige kinderen (jonger dan 12 jaar!) van gescheiden ouders

Een echtscheiding wilt nog wel eens tot nare situaties leiden met verschillende tegengestelde belangen bij de ouders. Als praktijk willen wij geen positie kiezen anders dan van de patiënt. Voor minderjarige kinderen zijn de ouders gezagdragend tot 16 jaar. Het belang van het kind gaat echter voor. Mocht er sprake zijn van een echtscheiding dan zouden wij dit graag vernemen en dat men in overleg met de huisarts tot een werkbare situatie kan komen. 

 

Na overlijden

Nabestaanden hebben GEEN eigen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (zij mogen alleen hun eigen dossier inzien).

Toch kunnen er na het overlijden van een familielid vragen zijn en kan onder voorwaarden een inzage of afschrift van het dossier worden gegeven. Om te beoordelen of er voldaan wordt aan die voorwaarden kan er contact opgenomen worden met de huisarts. Deze bespreekt de vragen met de betrokkene. Vaak levert een gesprek, waarin overwegingen worden toegelicht, meer op dan inzage in een dossier.

 

Gebruik van internet, Website en patientenportaal MGN;

Op onze praktijkwebsite en op het patientenportaal wordt geen gebruik gemaakt van tracking pixtels. Ook Google analytics, normaal voor het eventueel onderscheppen van zoekopdrachten via de website, is uitgezet. U kunt dus veilig onze website bezoeken en informatie opzoeken.

Bij contact met andere hulpverleners is onze praktijk altijd strict geweest. Wij hebben nooit via open e-mail patienteninformatie verstuurd. Dit gebeurde en gebeurt altijd via fax of een beveiligde verbinding. whatsapp wordt ook niet voor patientgevoelige informatie gebruikt.

Het e-consult wordt via een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Dit geldt niet voor het contact formulier. Daarom wijzen wij iedereen altijd actief uitdrukkelijk erop nooit patientgevoelie informatie via het contact formulier te zenden. 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. 

 

Contact

Spoednummer Druk op 1
 

Huisartsenpraktijk Post & de Gooijer

Vijverhof 24
2421 VZ Nieuwkoop
Telefoon:
0172 - 575605
Fax:
0172 - 570485
KvK:
62635220
Avond / Nacht / in het Weekend: 0900-5138039
Routebeschrijving >